புதன், அக்டோபர் 19, 2016

தமிழில் தட்டச்சு செய்வதெப்படி?


தமிழில் தட்டச்சு செய்வதெப்படி? 

மு.சிவகுருநாதன்
   இ. கலப்பை (e  kalappai)    என்.எச்.எம். ரைட்டர் (nhm writer)  மற்றும்  செல்லினம் (sellinam) செயலி.


ஒலியன்  (phonetic) முறை          உயிர் எழுத்துகள் மற்றும்   ஆயுத எழுத்து


       a
      aa
       i
        ii
       u
     uu
           e
           ee             
          ai
         o
         oo
ஒள    au 
          


மெய்யெழுத்துகள்க்        k
ங்       ng
ச்         s
ஞ்       nj
ட்         d   அல்லது  t
ண்     shift n
த்        th       (செல்லினத்தில் t மட்டும் போதும்)
ந்         w
ப்         p
ம்        m
ய்        y
ர்          r
ல்      l
வ்      v
ழ்       z
ள்     shift l
ற்      shift r
ன்     


Shift  தேவைப்படும் இடங்கள்


ண்     shift n    (  ன்      n)
ள்     shift l        ( ல்      l)
ற்      shift r       ( ர்        r)உயிர்மெய் எழுத்துகள்க்+=       k+a=க
க்+=கா            k+aa=கா
க்+=கி                k+i=கி
க்+=கீ                  k+ii=கீ
க்+=கு                k+u=கு
க்+=கூ             k+uu=கூ
க்+=கெ              k+e=கெ
க்+=கே              k+ee=கே
க்+=கை           k+ai=கை
க்+=கொ          k+o=கொ
க்+=கோ            k+oo=கோ
க்+ஒள=கெள      k+au=கௌ


சில சொற்கள்


அம்மா                ammaa
அப்பா                  appaa
நான்                     waan
நாங்கள்             waangal
அஞ்சல்              anjsal
கௌதமர்          kauthamar
பள்ளி                    pa+shift l+shift li
பண்பாடு            pa+shift n+paa+tu/du
கொற்றவை    ko+shift +r +shift ra+vai 


கிரந்த எழுத்துகள்


ஷ்         sh          sha     ஷா shaa
ஸ்      shift  s        shift  s+a      ஸா   shift  s+aa
ஹ்    h      ha      ஹா   haa
ஜ்        j         ja        ஜா     jaa                     
 ஶ்ரீ         sri 


சில கிரந்த எழுத்துச் சொற்கள்


ஶ்ரீதிவ்யா               srithivyaa
பஸ்                     pa+shift s         
ஜூன்                    juun
ரோஜா                  roojaa
ஷாஜஹான்            shaajahaan
    ஜவகர்                   javakar   


 
ஆக்கம்: 

முசிவகுருநாதன்    

9842802010    

9842402010  


 musivagurunathan@gmail.com
     

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக