சனி, ஜூன் 29, 2019

வகுப்பிற்கு வகுப்பு மாறுபடும் கலைச் சொல்லாக்கங்கள்


வகுப்பிற்கு வகுப்பு மாறுபடும் கலைச் சொல்லாக்கங்கள்
 
மு.சிவகுருநாதன்  

(2019 - 2020 ஆம் கல்வியாண்டின் புதிய பாடநூல்களுக்கான விமர்சனத் தொடர்: 22) 
         Coral reefs என்பதை ‘பவளப்பாறைகள்’ என்று ஒருபருவத்தில் (IX, பருவம் II பக்.106) சொல்லிவிட்டு அடுத்தப் பருவத்தில் ‘முருகைப் பாறைகள்’ (IX, பருவம் III பக்.87) என்று மாற்றிவிட்டனர். ‘பவளப் பாறைகள்’ எனும் புழங்குச் சொல்லில் என்னக் குற்றம் கண்டனரோ! 

     புவியியல் பாடத்தில் மாணவர்களுக்கு புதிய கலைச்சொற்கள்  அறிமுகமாகின்றன. இவை குழந்தைகளுக்கு மிக எளிமையாக இருத்தல் அவசியம். மிகக்கடின, கொடூர மொழிபெயர்ப்புகள் தவிர்க்கப் படவேண்டியன. மேலும் பாடம், பருவம், வகுப்புக்கொன்றாக மொழிபெயர்க்கும் நிலையும் மாற வேண்டும். ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் மொழிபெயர்ப்பில் தொடர்ச்சி இருக்க வேண்டும். அதுதால் கற்றலை, எளிமையாகவும் இனிப்பாகவும் மாற்றும்.      ஒன்பதாம் வகுப்பில் Core கருவம் என்றும் (பக்.103), எட்டாம் வகுப்பில் புவிக்கரு (பக்.183) என்றும் மொழியாக்கப்படுகிறது. இதைப் போன்று பல எடுத்துக்காட்டுகளைச் சுட்ட முடியும். இவை மாணவர்களை மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களையும் குழப்பும் என்றே நினைக்கிறேன். பாடநூலின் பக்கத்திற்குப் பக்கம் இதே நிலைதான். பள்ளிப் பாடநூல்களின் கலைச்சொற்கள் அகராதி ஒன்று உருவாக்கப் படவேண்டும். அதைப் பின்பற்றி பாடங்கள் எழுதப்படவேண்டும். மொழிபெயர்ப்புக் குழப்பங்களுக்கு  எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் காண்போம். 


 • Dormant volcano – செயல்படாத எரிமலை
 • Extinct volcano – செயலிழந்த எரிமலை (VII, பக்.185)
 • Composite volcano – பல்சிட்டக் கூம்பு எரிமலை (VII, பக்.184)
 • Dormant volcano – உறங்கும் எரிமலை
 • Extinct volcano – தணிந்த எரிமலை (IX, பக்.112)
 • Composite volcano – கூட்டு எரிமலை (IX, பக்.113)
 • Dome volcano – கும்மட்ட எரிமலை
 • Shield volcano – கேடய எரிமலை (IX, பக்.113)
 • Cinder cone volcano – தழல் கூம்பு எரிமலை
 • Composite core volcano- பல்சிட்டக் கூம்பு எரிமலை  (cone volcano,  Core volcano  எனத் திரிந்துள்ளது.)
 • P அலைகள் (அல்லது) அழுத்த அலைகள் 
 • S அலைகள் (அல்லது) முறிவு அலைகள் 
 • L அலைகள் (அல்லது) மேற்பரப்பு அலைகள்  (VII, பக்.185)
 • Primary or ‘P’ waves – முதன்மை அலைகள்
 • Secondary or  ‘S’ waves – இரண்டாம் நிலை அலைகள்
 • Surface waves or ‘L’ waves – மேற்பரப்பு அலைகள்   (IX, பக். 109,110)
 • Metamorphic Rocks – உருமாறிய பாறைகள் (VIII, பக்.202)
 • Metamorphic Rocks – மாற்றுருப் பாறைகள் / உருமாறிய பாறைகள் (IX, பக்.105)
 • Focus – நிலநடுக்க மையம்
 • Epicenter – நிலநடுக்க மேல் மையப்புள்ளி (VII, பக்.184)
 • Focus – கீழ் மையம்
 • Epicenter – மேல் மையம் (IX, பக். 109)
 • Vent – எரிமலைத் துளை, எரிமலைத் திறப்பு அல்லது வாய்ப்பகுதி துளை
 • Vent – எரிமலை துவாரம் (IX, பக். 170)
 • Crater – எரிமலைப் பள்ளம்
 • Caldera – வட்ட எரிமலை வாய்  (VII, பக்.187)
 • Vents – துவாரங்கள் / Vent - துவாரம்
 • Crater – எரிமலை வாய் (IX, பக். 111)
 • Meanders – ஆற்று வளைவுகள் (VII, பக்.198)
 • Asthenosphere – மென் அடுக்கு (VII, பக்.184)
 • Asthenosphere – மென் பாறைக் கோளம் (IX, பக். 116)
 • Baryesphere - பேரிஸ்பியர்
 • Ox Bow Lake – குருட்டு ஆறு அல்லது குதிரை குளம்பு ஏரி (IX, பக். 128)
 • Ox Bow Lake –குதிரை குளம்பு ஏரி (VII, பக்.198)
 • Loess – காற்றடி வண்டல் (IX, பக். 136)
 • Loess – காற்றடி வண்டல் படிவுகள்  (VII, பக்.210)
 • Inselberg –இன்சல்பர்க் (IX, பக். 135)
 • Inselbergs – தனிக்குன்றுகள் (VII, பக்.201)
 • Cirque – பனி அரி பள்ளம் (VII, பக்.204)
 • Cirque – சர்க்கு  (IX, பக். 133)
 • Barchans – பர்கான் (IX, பக். 136)
 • Barchans – பிறை வடிவ மணற்குன்று (VII, பக்.201)
 • Atolls – வட்ட பவளப் பாறை
 • Atolls – வட்டப் பவளத் திட்டுகள் (IX, பக். 85)
 • Fracking - நீர்ம விசையியல் முறிவு
 • Fracking – பாறைகளை உடைக்கப் பயன்படும் நவீன தொழிநுட்பம் (IX, பக். 91)


   சர்க், பர்கான் ஆகியன அப்படியே ஒலிபெயர்க்கப்படுகின்றன.

     இரும்பு ஆக்சைடை  அப்படியே  Iron Oxide (IX, பக்.130) என எழுதலாமா? Ferrous Oxide அல்லது Ferric Oxide  என்றுதான் சொல்லவேண்டும். ‘Fracking’ நீர்ம விசையியல் முறிவு என்ப்படுகிறது. ‘நீரியல் விரிசல்’ மிக எளிமையாக இருக்கும். Geology – ‘நிலவியல்’ ஆவது பொருத்தம்; ‘புவி அமைப்பியல்’ எப்படி சரியாகும்?  (IX, பக். 116)


  
       Mechanical Sedimentary rocks – பெளதீக படிவுப் பாறைகள் Chemical  Sedimentary rocks – இரசாயன படிவுப் பாறைகள் (VIII, பக்.202)

      Mechanical Sedimentary rocks க்கு இயக்கப் படிவுப்பாறைகள் என்பதே பொருத்தம்.  பெளதீகம், இரசாயனம் ஆகியவற்றை இன்னும் எவ்வளவு காலந்தான் சுமப்பது? 

     Water falls – நீர் வீழ்ச்சி என்று ஆங்கிலவழி மொழிபெயர்ப்பு மிக அருமை! ‘அருவி’ அருந்தமிழ்ச் சொல் உண்டே! நல்லவேளை ‘Rain falls’ ‘மழை வீழ்ச்சி’ ஆகாமல், ‘மழைப்பொழிவு’ அல்லது ‘மழை’ ஆனதற்கு பாராட்டுவோம். 


 • Delta – டெல்டா, ஆற்றுக் கழிமுகம் (VII, பக்.204)
 • Delta – டெல்டா எனும் கழிமுகப்பகுதி (VII, பக்.199)
 • Delta – கழிமுக வடிநிலம்
 • Estuary – ஓதப் பொங்கு முகம் (IX, பக். 128)
 • Estuary -  பொங்கு முகம் (X, பக். 116)
 • Estuaries – பொங்கு முகங்கள் (IX, பக். 129)
 • River mouth – ஆற்று முகத்துவாரம் (VII, பக்.204)
 • Creeks prone – கடற்கழிமுகம் (X, பக். 116)
 • Lagoon – லகூன், காயல், உப்பங்கழி என்று மாறி மாறி வருகிறது.
 • Delta, Estuary, Lagoon  ஆகியவற்றை மிகச்சரியாக விளக்க முடியாதா? ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவ சமூக அறிவியல் புவியியல் பகுதியில் டெல்டா கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகிறது.


      “சில நேரங்களில் ஆறு தன் கரைகளை தாண்டி நிரம்பி வழிகின்றது. இதனால் ஆற்றின் அண்டைப் பகுதிகளில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படுகின்றது. இவ்வெள்ளப் பெருக்கானது மென்மையான மண் மற்றும் இதர பொருட்களையும் அடுக்குகளாக படிய வைக்கின்றன. இவை வண்டல் படிவுகள் எனப்படுகிறது. இதனால் வளமான சமதள வெள்ளச் சமவெளி உருவாகின்றது. இவ்வாறான உயர்ந்த ஆற்றங்கரைகள் லெவீஸ் அல்லது உயர் அணை எனப்படும்.

     ஆறு கடலை அடையும் போது, ஆற்று நீரின் வேகம் குறைந்து விடுகின்றது மற்றும் ஆறு பல பிரிவுகளாக பிரிந்தும் செல்கின்றது. இவை கிளையாறுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கு ஆற்றின் வேகம் மிகவும் குறைவதால் ஆற்றினால் கடத்தப்படும் பொருட்கள் படிய வைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கிளையாறுகளும் தனிப்பட்ட முகத்துவாரங்களை உருவாக்குகின்றன. அனைத்து முகத்துவாரங்களின் படிவுகளும் ஒருங்கிணைந்து டெல்டா எனப்படும் கழிமுகப் பகுதியை ஏற்படுத்துகின்றன. கழிமுகப் பகுதிகள் அனைத்தும் மிகச் சிறந்த உற்பத்தி நிலங்களாகும். கழிமுகப் பகுதியில் சாகுபடிக்கு ஏற்ற கனிமங்கள் நிறைந்துள்ளன. எ.கா. காவேரி டெல்டா, கங்கை டெல்டா மற்றும் மிசிசிபி டெல்டா”. (பக்.199, VII, முதல் பருவம்)இதன் ஆங்கில வடிவம் கீழே தரப்படுகிறது: 

      “At times the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighbouring areas. As the river floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat fertile floodplain. The raised banks are called levees.

    As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The velocity of the river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form Delta. Deltas are excellent productive lands. They have more minerals which favour cultivation. E.g. Cauvery delta, Ganges delta, Mississippi delta”. (page:169, VII, Ist term) 

      பாடநூல்கள் பலவற்றில் ஆங்காங்கே காணப்படும் சில வரையறைகளைத் தொகுத்துக் கொள்வோம்.

ஆற்று முகத்துவாரம் (River mouth): ஆறு ஒரு ஏரியிலோ, கடலிலோ அல்லது ஒரு பேராழியிலோ கலக்கும் இடம் ஆற்று முகத்துவாரம் எனப்படுகிறது. (பக்.204, VII, முதல் பருவம்)

ஆற்றுக் கழிமுகம் (Delta):  ஆற்றினால் தோற்றுவிக்கப்படும் பெரிய விசிறி வடிவ படிவுகள். (பக்.204, VII, முதல் பருவம்)

கிளை ஆறு (Distributary): முதன்மை ஆறானது அதன் கடைப்பகுதியில் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து கடலில் கலப்பது. (X, பக்.106)  

கழிமுகம் (Estuary): ஆறு தன் கடைப்பகுதியில் பல கிளைகளாகப் பிரியாமல் ஒரே ஆறாக கடலில் கலக்கும் பகுதி. (X, பக்.106) 

டெல்டா (Delta): ஆறுகளின் முகத்துவாரத்தில் முக்கோண வடிவில் காணப்படும் படிவுகளாலான நிலத்தோற்றம் (பக்.139, IX, முதல் பருவம்)
டெல்டா எனப்படும் கழிமுகப்பகுதி கனிமங்கள் நிறைந்த வளமான நிலப்பகுதியாகும். (பக்.203, VII, முதல் பருவம்)

காயல் (Lagoon): கடற்கரையிலிருந்து ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது முற்றிலும் பிரிக்கப்பட்ட ஆழம் குறைவான நீர் தேக்கம் லகூன் எனப்படும் காயல்கள் அல்லது உப்பங்கழிகள் எனப்படும் (பக்.204, VII, முதல் பருவம்)

 காயல்கள் அல்லது உப்பங்கழிகள் (Back waters): ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் ஆற்று நீர் கடல் அலைகளால் தடுக்கப்பட்டு கடலில் கலக்காமல் தேங்கி இருப்பது. (X, பக்.106)

    இவற்றை வாசிக்கும்போது நமக்கு பல அய்யங்கள் உண்டாகிறது. ஏன் இப்படிக் குழப்பான கலைச் சொல்லாக்கங்களையும் விளக்கங்களையும் அளிக்க வேண்டும்? இவர்களும் குழம்பி மாணவர்களையும் குழ்ப்புவது நல்லதா? பாடநூல் ஒரு கருவி என்று சொல்லிவிட்டு அகலக்கூடும். இந்தப் பாடநூலைத் தவிர்த்து வேறு கருவிகளை நாடும் சூழல் நடைமுறையில் உண்டா? பாட நோட்ஸ்களும் பாடக்குறிப்பு நோட்ஸ்களும் கோலோச்சும் சூழலில் பாடநூல்களின் தரம் மேம்படவேண்டியது அவசியம்.
 
(இன்னும் வரும்…)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக